Bernadeta Stasiak 08.04.2019 11:51

Uchwała nr VII/37/19

­

UCHWAŁA Nr VII/37/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa – Zdrój za rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1030) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa – Zdrój za rok 2018, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska
                                                                             

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na organ wykonawczy gminy obowiązek sporządzenia raportu z wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i przedłożenia go radzie gminy do dnia 31 marca roku, następującego po roku, którego dotyczy raport. Stąd też zasadne jest podjęcie w/w uchwały.

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr VII/37/19
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.04.2019 11:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.04.2019 11:51 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)