Bernadeta Stasiak 31.05.2019 12:18

Uchwała nr IX/56/19

­

Uchwała Nr IX/56/19
Rady Miejskiej Kudowy-Zdrój
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr LX/405/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój, uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kudowa-Zdrój w granicach administracyjnych miasta.

2.    Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1)    Załącznik nr 1 - TEKST STUDIUM zawierający ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2)    Załącznik nr 2 - RYSUNEK STUDIUM przedstawiający w formie graficznej ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pn.: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kudowa-Zdrój,
Rysunek studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego”, w skali 1:20000;
3)    załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kudowy-Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr IX/56/19
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.05.2019 12:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.08.2019 08:17 Zmieniono tytuł załącznika z "zalacznik nr 3 do uchwaly IX-56-19.pdf" na "zalacznik nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag." (Arkadiusz Sip)
27.08.2019 08:16 Zmieniono tytuł załącznika z "zalacznik nr 2 do uchwaly IX-56-19.pdf" na "zalacznik nr 2 -RYSUNEK STUDIUM przedstawiający w formie graficznej ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pn.: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kudowa-Zdrój" (Arkadiusz Sip)
27.08.2019 08:15 Zmieniono tytuł załącznika z "zalacznik nr 1 do uchwaly IX-56-19.pdf" na "zalacznik nr 1 -TEKST STUDIUM zawierający ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" (Arkadiusz Sip)
19.07.2019 12:58 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
31.05.2019 12:18 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)