Bernadeta Stasiak 02.07.2019 10:50

Uchwała nr X/64/19

­

Uchwała Nr X/64/19
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 09 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2004 z póżn.zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju  uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 09 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój § 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Nieruchomości oddawane są  w dzierżawę lub najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w trybie przetargowym, chyba, że Rada Miejska w oparciu o przepisy szczególne wyrazi zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Nieruchomości na potrzeby technicznego uzbrojenia terenu, w szczególności w zakresie sieci i przyłączy telekomunikacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych, ciepłowniczych oddawane są w dzierżawę lub najem na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieznaczony w trybie bezprzetargowym.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Wojciech Duś

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr X/64/19
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2019 10:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.07.2019 10:50 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)