Bernadeta Stasiak 12.09.2019 12:04

Zarządzenie nr 0050.173.2019

­

Zarządzenie Nr 0050.173.2019
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie założeń do projektu budżetu gminy Kudowa – Zdrój na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 poz.506 z późn. zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr III/7/10 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 23 grudnia 2010 roku  w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej zarządza się co następuje:

§ 1.

Określa się założenia do projektu budżetu na 2020 rok:
a)    wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto dla pracowników administracyjnych i obsługi -  5,00 %,
b)    podstawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników jednostek budżetowych z wyjątkiem nauczycieli – 1.280,00 zł  a dla rencistów i emerytów niebędących nauczycielami – 215,00 zł,
c)    odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 3.000,00 zł,
d)    odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytów i rent. Dla potrzeb sporządzenia wstępnej kalkulacji należy przyjąć kwotę 1.200,00 zł na osobę,
e)    narzuty na płace obliczane wg wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym,
f)    przyjęcia wskaźnika planowanej inflacji na poziomie 2,5 %,
g)    stypendia za wyniki w nauce w rozdziale 85416 w kwocie 35,00 zł na jednego ucznia niezależnie od rodzaju szkoły z wyłączeniem dzieci z klas I –III szkoły podstawowej,
h)    stawki podatkowe w wysokościach zgodnych z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020 rok ( wzrost o 1,8%),
i)    minimalne wynagrodzenie w kwocie – 2.450,00 zł ( bez uwzględniania dodatku za wysługę lat),
j)    minimalna stawka godzinowa – 16,00 zł.

§ 2.

W przypadku zmiany warunków makro i mikroekonomicznych,  w tym między innymi wynikających z uchwalonych przez Sejm ustaw i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych, a także ogłoszonych przez Ministra Finansów wskaźników i innych danych mających zastosowanie w pracach nad przygotowaniem projektu budżetu gminy, założenia określone niniejszym zarządzeniem mogą być zmienione.

§ 3.

Projekt budżetu należy opracować uwzględniając:
1)    potrzeby określone w umowach w zakresie spłat zobowiązań długoterminowych,
2)    możliwości finansowe przy realizacji zadań własnych, zleconych o powierzonych,
3)    konieczność wypracowania nadwyżki operacyjnej, niezbędnej do obsługi posiadanego długu,
4)    sugestie mieszańców.

§ 4.

Przy ustalaniu poziomu dochodów na 2020 rok należy uwzględnić:
1)    prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
2)    przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2019,
3)    informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
4)    zmniejszenie kwoty dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wprowadzeniem  zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o ok. 746.000,00 zł,
5)    planowane zmiany cen świadczonych usług,
6)    wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2020 roku, zawarte umowy najmu i dzierżawy oraz planowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
7)    przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
8)    sytuację płatniczą największych podatników gminy,
9)    poziom windykacji zaległości podatkowych,
10)    podjęte działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej, budżetu państwa, itp.
11)    planowane zmiany innych należności budżetowych wynikające ze zmieniających się przepisów.

§ 5.

1.    Wydatki budżetowe podlegają ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy nakazuje zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć planowanych i wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
2.    Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów. Planowane wydatki bieżące bez uwzględniania wydatków ma wynagrodzenia należy zaplanować na poziomie ok. 90 % przewidywanych wydatków w 2019 roku .
3.    Ustala się następujący priorytety wydatków budżetowych:
1)    zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
2)    zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
3)    zapewnienie środków na wieloletnie pogramy, projekty lub zadania ujęte w aktualnym Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4.    Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, z uwzględnieniem dodatkowych zadań roku przyszłego. Wydatki należy uzasadnić uwzględniając:
a)    zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
b)    czynniki, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
c)    wydatki jednorazowe lub niewystępujące w 2019 roku,
d)    kwoty planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2020 roku.
5.    Jednostki planujące wydatki na remonty winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem tych związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.
6.    Wynagrodzenia osobowe kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 1.09.2019 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2019 roku oraz w 2020 roku.
7.    Wysokość środków na wynagrodzenia nauczycieli należy projektować w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( t.j.  Dz.U z 2018 roku poz. 967 ze zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi przyjmując dla okresu styczeń-sierpień 2020 roku organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, a dla okresu wrzesień-grudzień 2020 roku przewidywaną przez Dyrektora organizację jednostki w roku szkolnym 2020/2021,
8.    Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulować wg zawartych i planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizacje każdej z nich.
9.    W projekcie budżetu gminy tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokościach wynikających z obowiązujących przepisów. Ponadto tworzy się rezerwę celową na dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 6.

Kierownicy gminnych jednostek budżetowych, instytucji kultury, kierownicy referatów Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju oraz samodzielni pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju opracowują i przedkładają Skarbnikowi Miasta
w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy plany rzeczowe zadań oraz wstępne plany finansowe.

§ 7.

1.    W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy wnioski i uwagi do projektu budżetu mogą składać do Burmistrza Miasta radni, mieszkańcy, organizacje pozarządowe itp.
2.    Wnioski, o których mowa w ust. 1 winny zawierać:
a)    rodzaj zadania,
b)    uzasadnienie jego celowości,
c)    wysokość nakładów finansowych,
d)    źródła finansowania.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.173.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.09.2019 12:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.09.2019 12:04 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)