Bernadeta Stasiak 03.10.2019 11:58

Uchwała nr XII/72/19

­

UCHWAŁA Nr  XII/72/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 869 ze zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr IV/13/18 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa–Zdrój  wprowadza się następujące zmiany:
1)    załącznik nr 1 - „Wieloletnia prognoza gminy Kudowa-Zdrój na lata 2019-2039” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2)    Załącznik nr 2  - „ Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się objaśnienia do zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej  uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa–Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XII/72/19
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.10.2019 11:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.10.2019 12:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.10.2019 11:58 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)