Bernadeta Stasiak 05.03.2020 11:46

Uchwała nr XVIII/118/20

­

UCHWAŁA Nr XVIII/118/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

        § 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów – zmniejszenie o 612.005,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 785.248,22 zł zgodnie z  załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3.    Zwiększa się deficyt budżetu o 1.397.253,61 zł.
4.    Zwiększa się przychody budżetu o 1.517.874,62 zł w tym:

  • w § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.117.265,14 zł,
  • w § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 24.591,11 zł,
  • w § 950 -  Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 362.018,37 zł,
  • w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 14.000,00 zł.

5.    Zwiększa się rozchody budżetu o 120.621,01 zł w § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
6.    Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2020 roku” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
7.    Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 roku” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
8.    Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2020 roku” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
9.    Zmienia się załącznik nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w 2020 roku” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
10.    Zmienia się załącznik nr 8 „Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             58.484.053,68 zł      
        w tym dochody majątkowe                        10.531.885,18 zł
                     dochody bieżące                             47.952.168,50 zł
2.     wydatki         62.852.133,55 zł
        w tym wydatki majątkowe        15.476.871,76 zł
                     wydatki bieżące                     47.375.261,79 zł    
3.    deficyt  budżetu         4.368.079,87 zł.

    
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

                   

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XVIII/118/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.03.2020 11:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.03.2020 11:46 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)