Arkadiusz Sip 17.06.2020 08:49

Zarządzenie Nr 0050.101.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 czerwca 2020 r.

­

Zarządzenie Nr 0050.101.2020
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
 z dnia 16 czerwca 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 63 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 910) oraz §1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1587) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II
w Kudowie-Zdroju.

§ 2.

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kudowy-Zdroju, na urzędowej tablicy ogłoszeń.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.101.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 czerwca 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.06.2020 08:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.06.2020 08:49 Utworzenie dokumentu. (Arkadiusz Sip)