Bernadeta Stasiak 23.06.2020 13:51

Zarządzenie nr 0050.112.2020

­

Zarządzenie Nr 0050.112.2020
Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju
z dnia 18 czerwca  2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  zwolnienie z czynszu najmu za lokal użytkowy

Na postawie § 19 ust. 2  uchwały Nr XIV/89/2019 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  z dnia 28 listopada  2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln z 2019 r.,poz. 7578),    Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój  zarządza, co następuje:

§1.

Wyrażam zgodę na zwolnienie z czynszu najmu lokalu użytkowego przy ul. Łąkowej 17 w Kudowie-Zdroju w kwocie 626,12 zł za rok 2020 (słownie: sześćset dwadzieścia sześć złotych 12/100) należnego od Niezależnego Klubu Hodowców Gołębi Pocztowych, Sekcja    Kudowa- Zdrój.

§2.

Udzielona pomoc nie stanowi pomocy publicznej (pomocy de minimis)

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Aneta Potoczna
                   

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.112.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.06.2020 13:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.06.2020 13:51 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)