Bernadeta Stasiak 03.07.2020 08:56

Zarządzenie nr 0050.121.2020

­

Zarządzenie Nr 0050.121.2020
Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny.

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 5.823,72 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote 72/100), przysługującej od /…/1  z tytułu opłat za świadczenia za zajmowany lokal mieszkalny położony przy ul. Łąkowej  w Kudowie–Zdroju, na 36 (trzydzieści sześć) rat miesięcznych.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:

1)    188,72  zł – płatne w terminie do 30.09.2020r.;
2)    161,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2020r.;
3)    161,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2020r.;
4)    161,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2020r.;
5)    161,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2021r.;
6)    161,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2021r.;
7)    161,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2021r.;
8)    161,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2021r.;
9)    161,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2021r;
10)    161,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2021r;
11)    161,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2021r;
12)    161,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2021r;
13)    161,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2021r;
14)    161,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2021r;
15)    161,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2021r;
16)    161,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2021r;
17)    161,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2022r;
18)    161,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2022r;
19)    161,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2022r;
20)    161,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2022r;
21)    161,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2022r;
22)    161,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2022r
23)    161,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2022r;
24)    161,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2022r;
25)    161,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2022r;
26)    161,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2022r;
27)    161,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2022r;
28)    161,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2022r;
29)    161,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2023r;
30)    161,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2023r;
31)    161,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2023r;
32)    161,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2023r;
33)    161,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2023r;
34)    161,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2023r;
35)    161,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2023r;
36)    161,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2023r;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.                   

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.121.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.07.2020 08:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.07.2020 08:56 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)