Bernadeta Stasiak 05.10.2020 10:00

Zarządzenie nr 0050.177.2020

­

Zarządzenie Nr 0050.177.2020
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 21 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), § 8 ust. 1 uchwały XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów –   zwiększenie o 1.615,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków –   zwiększenie o 1.615,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.    Zmienia się treść załącznika nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w 2020 roku” do uchwały XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak  w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody         59.130.724,39 zł      
        w tym dochody majątkowe                         6.693.414,91 zł
                     dochody bieżące                            52.437.309,48 zł
2.     wydatki         61.209.372,56 zł
        w tym wydatki majątkowe                   9.272.375,69 zł
                     wydatki bieżące                     51.936.996,87 zł    
3.    deficyt  budżetu    2.078.648,17 zł      

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.177.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.10.2020 10:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.10.2020 10:00 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)