Bernadeta Stasiak 15.12.2020 10:38

Uchwała nr XXVII/188/20

­

UCHWAŁA Nr XXVII/188/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 9 grudnia 2020 r.

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Na podstawie art. 5a, 10e i 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zm. ) oraz art. 3 pkt. 3  i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1295 ze zm.), Rada Miasta Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

        § 1.

Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2021-2027 − przyjętej do opracowania Uchwałą Nr XXIII/153/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r., w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

 
UZASADNIENIE
Zgodnie z art.10f ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) rada gminy w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art.6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Konsultacje społeczne są jedną z form partycypacji obywatelskiej, czyli włączania obywateli w podejmowanie decyzji dotyczących życia publicznego. Ich proces, określony w załącznikach do uchwały, został więc zaplanowany w taki sposób, aby umożliwić jak najszerszą debatę publiczną nad projektem Strategii w celu uzyskania opinii i aprobaty m.in. mieszkańców i lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych.

                   

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVII/188/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.12.2020 10:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.12.2020 10:38 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)