Bernadeta Stasiak 08.01.2021 08:24

Uchwała nr XXVIII/196/20

­


UCHWAŁA Nr  XXVIII/196/20
RADY MIEJSKIEJ  KUDOWY-ZDROJU
z dnia  30 grudnia 2020 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kudowa-Zdrój dotyczących zmiany metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z póz. zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1

1.    Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kudowa-Zdrój w sprawie zmiany metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2.    Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 2

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na pierwszy dzień po wejściu w życie niniejszej uchwały.
Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 15.02.2021r.

§ 3

Konsultacje przeprowadza się poprzez zastosowanie ankiety konsultacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Kudowa-Zdrój, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVIII/196/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.01.2021 08:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.01.2021 08:24 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)