Bernadeta Stasiak 08.01.2021 08:31

Uchwała nr XXVIII/197/20

­

UCHWAŁA NR XXVIII/197/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

    Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kudowa-Zdrój stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XXIII/138/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 roku  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz.Urz.Woj. Dolnośląskiego  z 2016 r. poz. 3531).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVIII/197/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.01.2021 08:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.01.2021 08:31 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)