Bernadeta Stasiak 08.01.2021 08:40

Uchwała nr XXVIII/198/20

­

UCHWAŁA NR XXVIII/198/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania  tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za  gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Rada Miejska  Kudowy-Zdroju  uchwala co następuje:

§ 1.

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych należy odbierać każdą ilość odpadów komunalnych zebranych w pojemnikach i workach, w które wyposażona jest nieruchomość zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kudowa-Zdrój.

§ 2.

1. Na terenie Gminy Kudowa-Zdrój obowiązuje system selektywnego zbierania odpadów komunalnych u źródła ich wytwarzania,
2. Odpady komunalne powstałe na nieruchomości, które zostaną posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kudowa-Zdrój odebrane zostaną jako odpady zmieszane.

§ 3.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych oraz w worki do zbiórki odpadów segregowanych, a także koszty związane z utrzymaniem pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 4.

1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
1) odpady komunalne - pozostałości po segregacji – jeden raz na tydzień,
2) papier i makulaturę ulegające biodegradacji:
     a) z zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
     b) z zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
3) tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe:
    a) z zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
    b) z zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
 4) opakowania ze szkła:
     a) z zabudowy wielorodzinnej– nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
     b) z zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
5) odpady biodegradowalne – z zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej:
     a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,
     b) w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
2. Od właścicieli nieruchomości odbiera się następujące rodzaje odpadów:
1) odpady komunalne – pozostałości po segregacji w pojemniku czarnym lub metalowym z napisem ,,ZMIESZANE,,
2)  odpady posegregowane:
    a)  papier w pojemniku lub worku koloru niebieskiego z napisem ,,PAPIER,,
  b) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe w pojemniku lub worku koloru           żółtego z napisem ,,METALE I TWORZYWA SZTUCZNE,  
    c)  szkło w pojemniku lub worku koloru zielonego z napisem ,,SZKŁO,,
    d) bioodpady ulegające biodegradacji w pojemniku lub worku koloru brązowego z napisem ,,BIOODPADY,,
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wg harmonogramu określonego przez Gminę Kudowa-Zdrój 2 razy w roku w formie tzw. ,,WYSTAWKI,, po zgłoszeniu telefonicznym do przedsiębiorcy.
4) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne systematycznie w trakcie prowadzonych prac, nie później jednak niż po zakończeniu prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, podstawienie pojemnika następuje po zgłoszeniu telefonicznym do przedsiębiorcy.

 § 5.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmuje każdą ilość selektywnie zebranych odpadów, w szczególności:
1)    papier,
2)    tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe,
3)    szkło,
4)    bioodpady, w tym komunalne odpady zielone i ulegające biodegradacji,
5)    odpady niebezpieczne i chemikalia (np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin)
6)    przeterminowane leki,
7)    zużyte baterie i akumulatory,
8)    zużyte opony
9)    meble i inne odpady wielkogabarytowe,
10)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11)    odpady odzieży i tekstyliów,
12)    odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
13)    odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości nie przekraczającej 1000 kg rocznie.

§ 6.

Rodzaj i minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 7.

Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z udostępnionym właścicielom nieruchomości harmonogramem, ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym gmina Kudowa-Zdrój zawarła umowę na odbiór odpadów komunalnych.

§ 8.

1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, są zobowiązani wystawić pojemniki lub worki z odpadami komunalnymi przed bramę wjazdową do nieruchomości lub udostępnić wjazd na posesję pojazdom w celu odebrania odpadów.
2. W przypadku, gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana jest altana śmietnikowa z bezpośrednim, udostępnionym wejściem od strony ulicy, odbiór odpadów może być realizowany z tej altany.
3. Odpady zgromadzone w pojemnikach lub w workach powinny być wystawione w dniu odbioru odpadów, zgodnie z ustalonym harmonogramem, od godziny 6:00.
4. Odpady zgromadzone w     pojemnikach lub w     workach oraz inne odpady określone w § 4 ust.2 wystawione w innych miejscach i terminach, w szczególności w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi. Gmina Kudowa-Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za nie realizowanie tego obowiązku od właściciela nieruchomości, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9.

1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest na terenie bazy Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Sp. o.o. przy  ul. Fredry 8 i świadczy usługi przyjmowania odpadów komunalnych, wymienionych w §5  od poniedziałku do soboty.
Godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostały wskazane zgodnie z podanym do publicznej wiadomości harmonogramem na stronie internetowej miasta Kudowa-Zdrój.
2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony do obsługi pracownik, po uprzednim sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.
3. Każdorazowe przyjęcie odpadów jest ewidencjonowane przez pracownika obsługi na formularzu przyjęcia zgodnym z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
4. Dostarczanie oraz rozładunek odpadów określonych w §5 do PSZOK, właściciele nieruchomości realizują we własnym zakresie i na własny koszt.
5. PSZOK przyjmuje wymienione w §5 frakcje odpadów komunalnych zebranych selektywnie, jeżeli przekazanie tych odpadów przedsiębiorcy, w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe.
6. Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest umieścić je w odpowiednim miejscu wskazanym przez pracownika obsługi.
7. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone.
8. W przypadku dostarczenia odpadów innych niż wymienione w §5 na teren PSZOK odpady te nie będą przyjmowane.
9. PSZOK nie przyjmuje odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorcę w wyniku prowadzonej przez niego działalności wytwórczej lub usługowej prowadzonej na podstawie odrębnych zezwoleń, pozwoleń, koncesji lub innych decyzji związanych ze szczególnym rodzajem prowadzonej działalności.

§ 10.

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub pracownika obsługującego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24, pisemnie, elektronicznie na adres bok@kudowa.pl, telefonicznie pod nr telefonu 74/86-21-723 lub osobiście.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 12.

Traci moc uchwała nr XXIII/141/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 roku  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian  za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 3534).

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                                                                                                                  
                   

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVIII/198/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.01.2021 08:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.01.2021 08:40 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)