Bernadeta Stasiak 08.01.2021 09:34

Uchwała nr XXVIII/201/20

­

UCHWAŁA NR XXVIII/201/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdy miesiąc – do 25 dnia każdego miesiąca – za dany miesiąc.

§ 2.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój albo na rachunek bankowy Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XLVI/311/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r.  w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój.

§ 5.

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVIII/201/20
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.01.2021 09:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.01.2021 09:34 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)