Bernadeta Stasiak 18.03.2021 10:10

Uchwała nr XXX/221/21

­

                                            
UCHWAŁA NR XXX/221/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1.

Dokonuje się wyboru metody wskazanej w art. 6j ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  jako metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą stanowi ona iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale.

§ 2.

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 36,00 zł od osoby miesięcznie, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 72,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
3. Podwyższona stawka opłaty stanowi odpowiednio dwukrotność stawki określonej w §2 ust. 1.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr  VIII/47/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych.

§ 4.

1.    Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta  Kudowa-Zdrój.
2.    Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój przekaże uchwałę do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXX/221/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.03.2021 10:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.03.2021 10:10 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)