Bernadeta Stasiak 18.03.2021 10:46

Uchwała nr XXX/226/21

­

UCHWAŁA Nr  XXX/226/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm.) oraz § 37 uchwały nr  XXIII/160/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 2020, poz. 4555), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2021 rok:

 I kwartał
•    Wsparcie Gminy Kudowa-Zdrój dla przedsiębiorstw z sektora usług hotelarskich w wyniku strat związanych z pandemią COVID-19.
•    Plan napraw i remontów dróg i chodników na 2021 r.

II kwartał
•    Informacja na temat wniosków mających na celu pozyskanie środków  zewnętrznych  na realizację zadań gminy.
•    Przygotowanie miasta do sezonu turystycznego. Oferta i kalendarz letnich imprez ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących obostrzeń i bieżącej sytuacji pandemicznej.
•    Informacja o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego w mieście.
•    Stan realizacji programu naprawczego projektu „Aqua Mineralis Glacensis”.

III kwartał
•    Realizacja projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Plany oraz  aktualny stan realizowanych prac.
•    Stan oświaty w Kudowie-Zdroju. Przygotowanie do nowego roku szkolnego.
•    Gminne Instytucje Kultury. Omówienie sytuacji, ewentualne działania alternatywne  w związku z bieżącą sytuacją pandemiczną.

IV kwartał
•    Informacja na temat  podatków  i opłat lokalnych oraz dłużników.
•    Główne założenia inwestycyjne oraz omówienie wniosków i propozycji do budżetu miasta na 2022 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

 

Uzasadnienie

Na podstawie  § 37  Statutu Gminy Kudowa-Zdrój Rada Miejska Kudowy-Zdroju ustala plan pracy  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na dany rok. Plan pracy obejmuje wskazanie terminów sesji zwyczajnych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. W świetle przywołanego wyżej postanowienia Statutu sesjami zwyczajnymi są sesje ustalone w planie pracy Rady Miejskiej oraz zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

 

 

 

 

 

                   

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXX/226/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.03.2021 10:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.03.2021 10:46 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)