Bernadeta Stasiak 18.05.2021 10:41

Uchwała nr XXXIII/233/21

­

UCHWAŁA Nr XXXIII/233/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia  14 maja 2021 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057).Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXIII/233/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.05.2021 10:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.05.2021 10:41 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)