Bernadeta Stasiak 21.06.2021 13:22

Uchwała nr XXXIV/245/21

­

Uchwała nr XXXIV/245/21
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój w spółkach prawa handlowego: spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój do wnoszenia do spółek określonych w § 1, w zamian za obejmowane udziały i akcje:
1)    wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy,
2)    wkładów niepieniężnych (aportów) w postaci składników mienia gminy, które zgodnie z przepisami prawa mogą stanowić wkład niepieniężny.
2.    Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów lub akcji w spółkach winno być poprzedzone wyceną wnoszonego wkładu. Wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego dokonuje biegły rzeczoznawca posiadający wymagane uprawnienia.
3.    Wyceny, o której mowa w ust. 2, można nie dokonywać, w przypadku gdy przedmiot wkładu niepieniężnego został nabyty na podstawie faktury lub innych dokumentów określających jego wartość, bądź istnieje możliwość ustalenia wartości na podstawie poniesionych nakładów, a ustaleniu wartości wkładu na tych podstawach nie sprzeciwiają się przepisy prawa.
4.    Zgody Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju wymaga zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki, która spowoduje utratę przez Gminę pakietu kontrolnego udziałów lub akcji.
5.    Wniesienie wkładu niepieniężnego o wartości przekraczającej 500.000,00 zł wymaga zgody Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju wyrażonej w odrębnej uchwale.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój do cofania udziałów i akcji w spółkach.
1.    Cofanie udziałów i akcji w spółkach następuje wyłącznie w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz umową (statutem, aktem założycielskim) spółki.
2.    Cofanie udziałów i akcji w spółkach wymaga uprzedniej zgody Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

§ 4. 1. Do zbycia udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego stosuje odpowiednio przepisy art. 11 –16 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 735), w związku z art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.679)
2.    Udziały i akcje w  spółkach prawa handlowego zbywa Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój, po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

§ 5. O każdym wniesieniu, cofaniu albo zbyciu udziałów i akcji Burmistrz informuje Radę Miejską na najbliższej sesji następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów i akcji. Informacja zawiera dane o ilości oraz wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałów i akcji, a także, do jakiej spółki zostały wniesione, w jakiej spółce zostały cofnięte lub w jakiej spółce zostały zbyte.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXIV/245/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.06.2021 13:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.06.2021 13:25 Dodano załącznik "Uzasadnienie do uchwały nr XXXIV_245_21.docx" (Bernadeta Stasiak)
21.06.2021 13:25 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.06.2021 13:22 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)