Bernadeta Stasiak 04.10.2021 12:28

Uchwała nr XXXVI/251/21

­

UCHWAŁA NR XXXVI/251/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) - Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w brzmieniu stanowiącym  załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju do przekazania projektu Regulaminu, o którym mowa w § 1, organowi regulacyjnemu - Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zawiadamiając o tym Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
    

                   

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXVI/251/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.10.2021 12:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.10.2021 12:28 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)