Bernadeta Stasiak 04.10.2021 12:50

Uchwała nr XXXVI/254/21

­

                      UCHWAŁA Nr XXXVI/254/21                    
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY–ZDROJU
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 227.389,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 162.449,40 zł zgodnie  z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3.    Ustala się nadwyżkę w kwocie 64.939,60 zł.
4.    Zwiększa się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w § 992 o 64.939,60 zł.
5.    Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2021 roku” do uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6.    Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2021 roku” do uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
7.    Zmienia się załącznik nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2021 roku” do uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

  § 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             59.713.196,93 zł      
        w tym dochody majątkowe                          9.911.833,11 zł
                     dochody bieżące                             49.801.363,82 zł
2.     wydatki         64.178.908,16 zł
        w tym wydatki majątkowe         15.308.453,79 zł
                     wydatki bieżące                     48.870.454,37 zł    
3.    deficyt budżetu         4.465.711,23 zł      

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy–Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXVI/254/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.10.2021 12:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.10.2021 12:50 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)