Bernadeta Stasiak 04.11.2021 12:00

Uchwała nr XXXVII/264/21

­

Uchwała nr XXXVII/264/21
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia  29 października 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

          
§ 1.

Udziela się z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utworzenia nowej instalacji systemu informatycznego w celu udostępnienia gminom z terenu powiatu kłodzkiego danych z rejestru publicznego prowadzonego przez Starostę Kłodzkiego – Ewidencja Gruntów i Budynków w wysokości 2 839,00 zł (słownie : dwa tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych).

§ 2.

 Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na rok 2021.

§ 3.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie dotacji.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 5.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXVII/264/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2021 12:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.11.2021 12:00 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)