Bernadeta Stasiak 04.11.2021 12:12

Uchwała nr XXXVII/266/21

­

                      UCHWAŁA Nr XXXVII/266/21                    
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

        § 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 217.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 267.000,00 zł zgodnie  z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3.    Ustala się deficyt w kwocie 50.000,00 zł.
4.    Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  o  50.000,00 zł.
5.    Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2021 roku” do uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6.    Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2021 roku” do uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
7.    W § 9 uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok wprowadza się ust. 3 w brzmieniu:
„ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielenia w 2021 roku poręczeń i gwarancji do kwoty 250.000,00 zł.”
8.    Zmienia się załącznik nr 6 „Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w 2021 roku” do uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

  § 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             59.991.594,12 zł      
        w tym dochody majątkowe                         10.074.833,11 zł
                     dochody bieżące                              49.916.761,01 zł
2.     wydatki         64.507.305,35 zł
        w tym wydatki majątkowe         15.447.459,79 zł
                     wydatki bieżące                     49.059.845,56 zł    
3.    deficyt budżetu         4.515.711,23 zł      

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXVII/266/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2021 12:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.11.2021 12:12 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)