Bernadeta Stasiak 02.12.2021 11:41

Uchwała nr XXXVIII/270/21

­

UCHWAŁA Nr XXXVIII/270/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022-2024 będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022-2024 będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXVIII/270/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2021 11:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.12.2021 11:41 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)