Bernadeta Stasiak 02.12.2021 12:05

Uchwała nr XXXVIII/274/21

­

UCHWAŁA NR XXXVIII/274/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie opłaty uzdrowiskowej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 17 ust. 1a i art. 19 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się opłatę uzdrowiskową na terenie gminy Kudowa-Zdrój.

§ 2.

Ustala się stawkę opłaty uzdrowiskowej w wysokości 4,50 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu, od osób przebywających dłużej niż dobę na terenie gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3.

1.    Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa, z zastrzeżeniem §4.
2.    Na inkasentów opłaty uzdrowiskowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się osoby fizyczne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące w szczególności: hotele, pensjonaty, sanatoria, zakłady uzdrowiskowe, motele, domy wczasowe, domy wycieczkowe, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki szkoleniowe, schroniska, kwatery prywatne, pokoje gościnne, campingi, pola namiotowe i inne obiekty, a także prowadzące działalność gospodarczą lub świadczące usługi w zakresie wynajmu pokoi w tych obiektach.
3.    Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranej kwoty opłaty uzdrowiskowej do kasy Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju lub na rachunek bankowy gminy Kudowa-Zdrój nie rzadziej niż raz na kwartał, tj. w terminach:
- do 10 kwietnia za okres od 1 stycznia do 31 marca,
- do 10 lipca za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca,
- do 10 października za okres od 1 lipca do 30 września,
- do 10 stycznia za okres od 1 października do 31 grudnia roku poprzedniego.
4.    Określa się wynagrodzenie za czynności inkasa w wysokości 10 % sumy pobranych i terminowo odprowadzonych opłat.

§ 4.

Opłata uzdrowiskowa może być również uiszczana indywidualnie bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju albo na rachunek bankowy gminy Kudowa-Zdrój.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XXXVII/263/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2021 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej na terenie gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 r., poz. 5103).

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXVIII/274/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2021 12:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.12.2021 12:05 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)