Bernadeta Stasiak 28.09.2009 12:22

Uchwała nr XLI/291/09

­

 

Uchwała Nr XLI/291/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 24 wrzesnia 2009 roku

 

w sprawie: zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa Zdrój na lata 2005-2010"

 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy- Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1


Wprowadza się  zmiany w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Kudowa  Zdrój na lata 2005-2010" polegające  na:
1. zmniejszeniu wartości zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju – etap III ” do kwoty  4.427.559 zł i zmianie harmonogramu realizacji , który otrzymuje postać:
• 2009 rok – 87.000 zł  (środki własne – 26.100 zł, środki UE – 60.900 zł )
• 2010 rok – 3.141.232 zł ( środki własne 942.370 zł, środki UE – 2.198.862 zł)
• w latach następnych – 1.199.327 zł.
2. wprowadzeniu nowego zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych w Kudowie-Zdroju – ul. Cisowa” – wartość zadania 953.300 zł i finansowaniu w poszczególnych latach realizacji:
• 2010 rok – 953.300 zł (środki własne – 476.700 zł, środki zewn. – 476.600 zł)
3. wprowadzeniu nowego zadania pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kudowie-Zdroju – etap I ” – wartość zadania 874.000 zł i finansowaniu w poszczególnych latach realizacji:
• 2008 rok – 24.000 zł ( środki własne)
• 2009 rok – 550.000 zł ( środki własne)
• 2010 rok – 300.000 zł ( środki własne)

 

§ 2

 

Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy Kudowa Zdrój po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1do uchwały.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Kudowa Zdrój.


§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLI/291/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.09.2009 12:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.09.2009 12:22 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)