Bernadeta Stasiak 02.12.2021 12:10

Uchwała nr XXXVIII/275/21

­

UCHWAŁA NR XXXVIII/275/2021
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 listopada  2021 r.

 
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2021 poz. 888 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1.

Postanawia się o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej między dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXVIII/275/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2021 12:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.12.2021 12:10 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)