Bernadeta Stasiak 02.12.2021 12:39

Uchwała nr XXXVIII/278/21

­

Uchwała nr  XXXVIII/278/2021
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30  listopada 2021 roku

w  sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz. 1372 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 poz. 1282 ze zm.) w związku z § 3 pkt 1 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2021 poz. 1960) oraz art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1834) Rada Miejska w Kudowie-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój w następującej wysokości:

a) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 9.500,00 zł;
b) dodatek funkcyjny w kwocie 3.000,00 zł;
c) dodatek specjalny w kwocie 3.750,00 zł.

2. Pozostałe składniki wynagrodzenia przysługują wg obowiązujących przepisów.

§ 2

Traci moc uchwała nr II/3/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowa-Zdrój

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ustalania wynagrodzenia od dnia 1 sierpnia 2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXVIII/278/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2021 12:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.12.2021 12:39 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)