Bernadeta Stasiak 03.01.2022 12:30

Uchwała nr XL/285/21

­

                  UCHWAŁA Nr XL/285/21                    
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

        § 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów – zmniejszenie o 2.452.197,03 zł zgodnie  z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.    Ustala się deficyt w kwocie 2.452.197,03 zł.
3.    Zmniejsza się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o  389.058,47 zł.
4.    Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2021 roku” do uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             58.957.417,69 zł      
        w tym dochody majątkowe                           7.093.986,98 zł
                     dochody bieżące                              51.863.430,71 zł
2.     wydatki         61.117.881,52 zł
        w tym wydatki majątkowe         11.732.316,76 zł
                     wydatki bieżące                     49.385.564,76 zł    
3.    deficyt budżetu         2.160.463,83 zł      

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XL/285/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2022 12:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.01.2022 12:30 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)