Administrator Systemu 06.01.2010 13:53

Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku

­
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2010 ROKU
 
UCHWAŁA NR L/343/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 05 stycznia 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok
 
UCHWAŁA NR L/344/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 05 stycznia 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XLVI/321/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/313/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
 
Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2010 r. nr 8,  poz.139
 

UCHWAŁA NR LI/345/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej na rok 2010

UCHWAŁA NR LI/346/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg lokalnych (gminnych) w Kudowie - Zdroju

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2010 r. nr 54,  poz.823

UCHWAŁA NR LI/347/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie: likwidacji drogi gminnej

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2010 r. nr 56,  poz.862

UCHWAŁA NR LI/348/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie: zmiany "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005-2010" 

UCHWAŁA NR LI/349/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok

UCHWAŁA NR LI/350/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie: obciążenia nieruchomości Gminy rzeczowym prawem ograniczonym

UCHWAŁA NR LI/351/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie: zmiany do uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 14.04.2000 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2010 r. nr 53,  poz.805

UCHWAŁA NR LI/352/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej w Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2010 r. nr 53,  poz.804

UCHWAŁA NR LI/353/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR LII/354/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie: ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie "Mój dom na medal"

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2010 r. nr 90,  poz.1343

UCHWAŁA NR LII/355/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie: przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2009

UCHWAŁA NR LII/356/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie: podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2010 r. nr 80,  poz.1225

UCHWAŁA NR LII/357/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie: zmiany "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005-2010" 

UCHWAŁA NR LII/358/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok

UCHWAŁA NR LII/359/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie:  skargi Lilianny Cosel na uchwałę nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowy-Zdroju

UCHWAŁA NR LII/360/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie:  przyjęcia sprawozdania z wykonania "Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych" za lata 2004 - 2009

UCHWAŁA NR LII/361/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR LIII/362/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 kwietnia  2010 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009

UCHWAŁA NR LIII/363/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 kwietnia  2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR LIII/364/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok

UCHWAŁA NR LIII/365/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie: przyznania "Honorowego Obywatelstwa Miasta Kudowa-Zdrój"

UCHWAŁA NR LIII/366/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie: przyznania "Honorowego Obywatelstwa Miasta Kudowa-Zdrój"

UCHWAŁA NR LIII/367/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie: przyznania "Honorowego Obywatelstwa Miasta Kudowa-Zdrój"

UCHWAŁA NR LIII/368/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR LIV/369/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok

UCHWAŁA NR LIV/370/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie: bonifikaty udzielanej przy oddaniu udziału w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój


 UCHWAŁA NR LV/371/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: przystąpienia do opracowania "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2011-2015"

UCHWAŁA NR LV/372/10 Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok


UCHWAŁA NR LVI/373/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: zmiany   "Wieloletniego Plau Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005-2010"

UCHWAŁA NR LVI/374/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVI/375/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych w 2010 roku dla Miejskich zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA NR LVI/376/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR LVII/377/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok


UCHWAŁA NR LVIII/378/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miasta Kudowa-Zdrój w rejonie osiedla poprzemysłowego Zakrze oraz w części centralnej uzdrowiska na lata 2010 - 2013"

UCHWAŁA NR LVIII/379/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku

UCHWAŁA NR LVIII/380/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVIII/381/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR LVIII/382/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określania zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

UCHWAŁA NR LVIII/383/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2010 r. nr 225,  poz.3684

UCHWAŁA NR LVIII/384/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2010 r. nr 225,  poz.3686

UCHWAŁA NR LVIII/385/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2010 r. nr 208,  poz.3223

UCHWAŁA NR LVIII/386/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: uchwalenia korekty na 2011 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2002 - 2011

UCHWAŁA NR LVIII/387/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: powołania członków Rady Muzeum

UCHWAŁA NR LVIII/388/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe

UCHWAŁA NR LVIII/389/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych w Kudowie-Zdroju etap II - ul. Świerkowa" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków

UCHWAŁA NR LVIII/390/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR LIX/391/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27  października 2010 roku w sprawie: określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2011 roku

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2010 r. nr 225,  poz.3687

UCHWAŁA NR LIX/392/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27  października 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały nr LVIII/381/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR LIX/393/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 października 2010 roku w sprawie : stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w  tym podatku

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2010 r. nr 212,  poz.3293

UCHWAŁA NR LIX/394/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27  października 2010 roku w sprawie: ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2010 r. nr 212,  poz.3294

UCHWAŁA NR LIX/395/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27  października 2010 roku w sprawie: przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2011-2015"

UCHWAŁA NR LIX/396/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27  października 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR LIX/397/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 października 2010 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR LX/398/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok

UCHWAŁA NR LX/399/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa - Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2010 r. nr 225,  poz.3688

UCHWAŁA NR LX/400/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: obciążenia nieruchomości Gminy rzeczowym prawem ograniczonym

UCHWAŁA NR LX/401/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok"

UCHWAŁA NR LX/402/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2011 rok

UCHWAŁA NR LX/403/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe

UCHWAŁA NR LX/404/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój oraz planów miejscowych dla terenu gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR LX/405/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR LX/406/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działka nr 98/7 w obrębie Czermna

UCHWAŁA NR LX/407/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działka nr 382/2 w obrębie Czermna

UCHWAŁA NR LX/408/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działka nr 413/6 w obrębie Czermna

UCHWAŁA NR LX/409/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działki nr 394/1 i 394/2 w obrębie Czermna

UCHWAŁA NR LX/410/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działki nr 178/1 i 178/2 w obrębie Czermna

UCHWAŁA NR LX/411/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działki nr  386, 387/3 w obrębie Słone

UCHWAŁA NR LX/412/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały nr LVIII/383/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2010 r. nr 225,  poz.3685


UCHWAŁA NR I/1/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 01 grudnia 2010 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju

UCHWAŁA NR I/2/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 01 grudnia 2010 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju


UCHWAŁA NR II/3/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 06 grudnia 2010 roku w sprawie: wynagrodzenia burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju

UCHWAŁA NR II/4/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 06 grudnia 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały  nr LX/401/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok"

UCHWAŁA NR II/5/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 06 grudnia 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


UCHWAŁA NR III/6/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok

UCHWAŁA NR III/7/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR III/8/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie: likwidacji drogi gminnej

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2010 r. nr 8,  poz.87

UCHWAŁA NR III/9/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miejskiej


Komentarz

­

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.01.2010 13:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.02.2020 11:57 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
26.02.2020 11:37 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.09.2015 14:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.09.2015 14:44 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.09.2015 14:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.09.2015 08:33 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.09.2015 07:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.09.2015 07:51 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.06.2015 08:57 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
06.05.2015 09:43 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
06.05.2015 09:37 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
06.05.2015 09:29 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.01.2015 12:26 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.07.2011 12:07 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.07.2011 12:05 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2011 10:54 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.03.2011 10:52 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.01.2011 14:20 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.01.2011 14:18 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.01.2011 14:17 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
29.12.2010 12:33 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
29.12.2010 12:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
29.12.2010 12:23 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
29.12.2010 12:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
29.12.2010 12:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
29.12.2010 12:08 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
29.12.2010 12:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.12.2010 14:54 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.12.2010 14:53 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.12.2010 14:31 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.12.2010 14:25 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.12.2010 14:20 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.12.2010 14:18 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.12.2010 14:13 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.12.2010 14:07 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.12.2010 14:06 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.11.2010 11:13 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
17.11.2010 14:25 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.11.2010 14:16 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.11.2010 14:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.11.2010 14:03 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.11.2010 13:56 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.11.2010 13:51 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.11.2010 13:41 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.11.2010 13:22 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.11.2010 13:18 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.11.2010 13:15 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.11.2010 13:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.11.2010 13:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.11.2010 12:40 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.11.2010 12:30 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2010 14:57 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2010 14:41 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2010 14:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2010 14:23 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2010 14:17 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2010 14:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2010 14:13 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2010 14:06 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2010 14:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2010 13:57 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2010 13:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2010 13:33 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2010 13:26 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2010 13:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.08.2010 09:16 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.07.2010 10:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.07.2010 10:17 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.07.2010 10:06 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.07.2010 09:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.07.2010 09:51 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.07.2010 09:41 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.06.2010 12:57 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.06.2010 12:56 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.06.2010 12:47 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.06.2010 12:37 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.06.2010 11:48 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.05.2010 09:42 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.05.2010 09:38 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.05.2010 09:36 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.05.2010 09:33 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.05.2010 09:30 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.05.2010 09:20 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.05.2010 09:15 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2010 12:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2010 12:07 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2010 12:01 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2010 11:49 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2010 11:36 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2010 11:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2010 11:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.04.2010 11:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.03.2010 10:03 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.03.2010 10:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.03.2010 09:41 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.03.2010 09:36 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.03.2010 09:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.03.2010 09:22 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.03.2010 09:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.03.2010 09:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.03.2010 08:58 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.01.2010 08:35 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.01.2010 08:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
06.01.2010 13:53 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)