Bernadeta Stasiak 28.06.2010 09:34

UCHWAŁA NR LVI/373/10

­

 

Uchwała Nr LVI /373/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia  23 czerwca  2010 roku

 

w sprawie: zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005-2010"

 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy- Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1


Wprowadza się  zmiany w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005-2010" polegające  na:
 zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. Zakup sprzętu strażackiego w ramach projektu pn. „Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen”, który otrzymuje postać:
• 2010 rok –     0,00 zł
• w latach następnych – 90.000 zł.

 

§ 2


Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy Kudowa-Zdrój po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1do uchwały.

 

§3


Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.


§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LVI/373/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.06.2010 09:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.06.2010 09:34 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)