Bernadeta Stasiak 17.11.2010 14:25

UCHWAŁA NR LX/406/10

­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR LX/406/10
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 10 listopada  2010roku

 

w sprawie:  przystąpienia  do  zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w  Kudowie-Zdroju, działka nr 98/7 w  obrębie  Czermna.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst ustawy  Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska Kudowy-Zdroju,  uchwala  co następuje:


§ 1.


Przystępuje się do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój, dla części terenu, oznaczonego w obowiązującym planie symbolem  O5, w granicach określonych Załącznikiem  graficznym nr 1 do niniejszej  uchwały.


§ 2.


Przedmiotem opracowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczenie terenu określonego w § 1 pod usługi  związane  z  turystyką (zabudowa  letniskowa) wraz z infrastrukturą.


§ 3.


Zakres ustaleń planu miejscowego określa się zgodnie  z art. 15 ust 1 i 2 ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym.


§ 4.


Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta Kudowy-Zdroju.

 

§ 5.


Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  ogłoszenia.

 

§ 6.


Uchwała  podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie obwieszczeń w lokalnej prasie, publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta Kudowa-Zdrój.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

 

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LX/406/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.11.2010 14:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.11.2010 14:25 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)