Administrator Systemu 20.11.2008 14:19

Uchwała Nr XXXIII/209/2001

­

 

UCHWAŁA  NR XXXIII/209/2001

 

RADY  MIEJSKIEJ  KUDOWY  ZDROJU

Z DNIA 22 listopada 2001


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, położonego w Kudowie Zdroju, przy ulicy Zdrojowej, w Obrębie Stary Zdrój, w granicach działki nr 233 AM-9

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 1996 r. Dz. U. Nr 13 poz. 74, z późniejszymi zmianami), art. 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym  ( jednolity tekst ustawy  Dz. U. Nr 15 poz. 139, z późniejszymi zmianami ), w związku ze swą Uchwałą nr XX/126/2000, z dnia 17 lipca 2000 roku, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla tego terenu,

 

Rada Miejska Kudowy Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

          Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu, położonego w Kudowie Zdroju, przy ulicy Zdrojowej, w Obrębie Stary Zdrój, w granicach działki nr 233 AM-9, zwany dalej planem miejscowym.

 

1.   Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest obowiązują- cym przepisem gminnym w zakresie gospodarki przestrzennej i stanowi podstawę do ustalania dla tego terenu warunków zabudowy i zagospodarowania. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu sprzeczne z ustaleniami planu są nieważne.

2.   Obowiązujące  ustalenia  miejscowego  planu  zawarte są w treści niniejszej uch- wały oraz  na  rysunku  planu w skali 1 : 1000,  który  jako  integralna  część  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik graficzny nr 1 do uchwały.

3.    Dla   terenu   objętego   uchwalonym  planem  miejscowym  tracą  moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa Zdrój, zatwierdzonego Uchwałą nr XXII/154/96 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju, z dnia 30 sierpnia 1996 roku. Poz. 99 Dz. U. W. W. Nr 40 z dnia 30.10.1996 rok.

 

§ 2.

 

Granice planu.

 

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęto teren o powierzchni  0, 185 ha, w granicach działki geodezyjnej nr 233, położonej w Kudowie Zdroju, przy ulicy Zdrojowej, w Obrębie Stary Zdrój, na AM 9, zabudowanej dwoma obiektami:  sanatorium oraz budynkiem gospodarczym, wykorzystywanym na cele mieszkalne. Celem planu jest określenie sposobu zagospodarowania działki, z rozdzieleniem funkcji sanatoryjnej od mieszkaniowej.   

 

§ 3.

 

Przedmiot ustaleń planu.

 

           Przedmiot ustaleń planu, zawartych w formie tekstowej uchwały  i graficznej  - na rysunku planu, stanowiącym załącznik do uchwały,  obejmuje:

 

-    granice opracowania – obowiązywania ustaleń planu,

-          przeznaczenie terenu,

-          zasady podziału na tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania,

-          podstawowe zasady zagospodarowania terenu,

-          istniejące linie zabudowy,

-          usytuowanie obiektów budowlanych,

-          zasady obsługi komunikacyjnej terenu,

-          zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

-          lokalne warunki, standardy i zasady kształtowania zabudowy,

-          zasady ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.

 

§ 4.

 

Program zagospodarowania terenu.

 

Program zagospodarowania terenu przewiduje podział terenu na dwa tereny – działki o różnych sposobach użytkowania:

 

1 UZ – teren zabudowy uzdrowiskowej - sanatoryjnej, o powierzchni 0,135 ha, zabudowany przeznaczonym do zachowania istniejącym obiektem sanatoryjnym.

2  M   -  teren zabudowy mieszkalnej o niskiej intensywności zabudowy, o powierzchni 0,025 ha, zabudowany obiektem mieszkalnym.

Tereny te obsługiwane będą z  terenu 3 KD, o powierzchni 0, 025 ha, wspólnej drogi  dojazdowej.   

 

§ 5.

 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy.

 

1.  Zabudowę zachować w formie zespołu wolnostojących obiektów, z zielenią   towarzyszącą, z dużą ilością drzew i krzewów, zachowując jej regionalny charakter w przypadku przebudowy i modernizacji. 

2.    W architekturze obiektów zachować i stosować przy przebudowie i modernizacji  regionalne – sudeckie formy i detale architektoniczne.

3.   Zachować i stosować strome dachy o spadkach połaci dachowych zbliżonych    do  45º.

4.   Nieprzekraczalna wysokość zabudowy jak istniejąca - 2 kondygnacje nadziemne. 

5.  Zachować należy dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, obowiązuje zakaz rozbudowy obiektów kosztem terenów niezabudowanych oraz zmniejszania powierzchni terenów zielonych.

6.  Potrzeby parkingowe należy realizować w obrębie jednostki 3K.

 

§ 6.

 

Zasady obsługi w zakresie  infrastruktury technicznej.

 

Zaopatrzenie w wodę.

         Obszar zaopatrywany w wodę z miejskiej sieci wodociągowej.

 

Kanalizacja sanitarna.

         Ścieki odprowadzane systemami kanalizacyjnymi do sieci miejskiej i dalej do miejskiej oczyszczalni ścieków.

 

Kanalizacja deszczowa.

         Wody deszczowe z terenów zainwestowanych i dróg odprowadzane systemem kanalizacji deszczowej, podłączonej do miejskiej kanalizacji deszczowej.

 

Energia elektryczna.

         Zaopatrzenie z istniejących sieci energetycznych liniami kablowymi niskiego napięcia.

 

Zaopatrzenie w gaz.

         Zaopatrzenie w gaz z sieci miejskiej lub urządzeniami na gaz płynny.

 

Ogrzewanie.    

        Ogrzewanie obiektów indywidualnymi urządzeniami elektrycznymi, gazowymi, lub innymi o porównywalnej z nimi lub mniejszej, niewielkiej uciążliwości dla środowiska przyrodniczego.

 

Telekomunikacja.

         Kablowe sieci podziemne podłączone do miejskich sieci teletechnicznych, działających na terenie miasta operatorów sieci.

 

Gospodarka odpadami.

         Wywóz odpadów komunalnych na miejskie wysypisko odpadów poprzez miejskie służby komunalne, na zasadach aktualnie obowiązujących na terenie miasta.  

 

§ 7.

 

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.

 

1.        Teren  objęty  planem miejscowym leży  w zasięgu następujących obszarów chronionych:

-        obszarze chronionej zlewni Klikawy,

-        w  obszarze  głównego, projektowanego  zbiornika  wód podziemnych (GZWP nr 341)  Kudowa  Zdrój  – Bystrzyca Kłodzka,

 

-          w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej Kudowy Zdroju,

-          w strefie otulinowej Parku Narodowego Gór Stołowych,

-          w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

2.        Realizacja ustaleń planu miejscowego nie może pogorszyć stanu środowiska przyrodniczego ani uszczuplić jego zasobów i walorów.

3.        Należy w pełni respektować warunki określone w §: §4, 5, 6, 7 i 8 niniejszej uchwały oraz przepisy szczególne obowiązujące dla poszczególnych obszarów chronionych, wymienionych w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

 

 

§ 8.

 

Ustalenia dotyczące wartości nieruchomości.


1.        Konsekwencją   opracowania  planu  jest  wzrost wartości nieruchomości terenów rolnych, położonych w granicach jego opracowania.

2.        Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%, na rzecz miasta Kudowy Zdroju.

3.        Jednorazowa opłata będzie pobrana w wypadku zbywania nieruchomości przez jej właściciela.

 

§ 9.

 

Ustalenia końcowe.

 

1.        Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kudowy Zdroju.

 

2.        Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kudowy Zdroju.

3.        Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIII/209/2001
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.11.2008 14:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.08.2019 07:56 Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "mapa-XXXIII_209_2001" (Arkadiusz Sip)
28.08.2019 07:56 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
03.07.2014 13:08 Dodano załącznik "1." (Administrator Systemu)
20.11.2008 15:19 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)