Bernadeta Stasiak 28.03.2012 12:11

Zarządzenie nr 82/12

­

 

Zarządzenie Nr 82/2012
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 27 marca 2012 roku.

 

w sprawie; udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz.U.nr 142 z 2001 roku poz.1591- z późniejszymi zmianami/,art.74 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U z 2010 , Nr 102, poz.651 z późniejszymi zmianami/ oraz wniosku strony z dnia 22.03.2012 roku zarządzam

 

§ 1

 

Udziela się 50 % bonifikaty od opłaty rocznej za 2012 rok ustalonej w kwocie 104,20 zł + 23 % VAT z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe oznaczonej jako działka nr 314 o pow.722 m2 położonej w obrębie Zakrze  Gmina Kudowa Zdrój w udziale 2521/10000 części.

 

§ 2

 

Opłata za użytkowanie wieczyste za 2012 rok wynosić będzie 52,10 złotych + 23 % VAT słownie  pięćdziesiąt dwa złote 10/100 + 23 % VAT /

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem  podjęcia.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 82/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.03.2012 12:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.03.2012 12:11 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)