Administrator Systemu 28.03.2012 12:53

Zarządzenie nr 71/12

­

Zarządzenie Nr 71/12

Burmistrza Miasta  Kudowa – Zdrój
z dnia  20  marca 2012 roku

              
  w  sprawie : umorzenia odsetek i rozłożenia na raty zaległej kwoty czynszu dzierżawnego
 
Na podstawie §  3 pkt 1 i § 6 pkt 1 , 3, 4,5  Uchwały Nr L VIII/383/10 Rady Miejskiej  Kudowy Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie : określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny , przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz uchwały Nr Nr LX/412/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany w / w uchwały zarządzam co następuje :

§ 1

  1. Umarzam odsetki w kwocie 272,00 zł. od wpłaty dokonanej dnia 13.01.2012 roku w kwocie 1.646,95 zł. na poczet czynszu dzierżawnego za m-c IX, X/2010 roku ;
  2. Umarzam odsetki w kwocie 433,00 zł. od  wpłaty dokonanej dnia 23.01.2012 roku    w kwocie 2.820,64 zł. na poczet czynszu dzierżawnego za m-c XI, XII/2010 roku
  3. Rozkładam na 12 rat  zaległości z tytułu :
    • czynszu dzierżawnego w kwocie 16.233,54 zł. za m-c I–XII 2011 roku, m-c I-Il/2012 r.;
    • należne odsetki ustawowe na dzień 23.02.2012 roku w kwocie 1.171,76 zł. ;
    • koszty postępowania sądowego w kwocie 2.624 zł. ustanowione postanowieniem Sądowym nr Sygn.akt I NC 3948/11 z dnia 15 grudnia 2011 roku.

Spółce ALEX – Spółka z o.o.  57-350 Kudowa-Zdrój ul . Główna 59  i  ustalam  niżej podane kwoty i terminy płatności :
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi gminy.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Czesław Kręcichwost


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 71/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.03.2012 12:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.03.2012 12:53 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)