Bernadeta Stasiak 28.05.2012 10:55

Zarządzenie nr 121/12

­

 

Zarządzenie Nr121/12
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
 z dnia 23 maja 2012 roku

 

w sprawie: cen za usługi cmentarne


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 roku Dz.U nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej ( j.t. z 2011 roku Dz.U nr 45, poz. 236) oraz § 2 uchwały nr XXXIV/242/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości cen i opłat za uslugi komunalne o charakterze użytecznosci publicznej oraz za korzystanie  z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządza się co następuje:

 

§1


1. Ustala się ceny za usługi cmentarne obowiązujące na cmentarzach komunalnych w Kudowie-Zdroju stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ceny określone  są cenami netto (bez podatku VAT).
3. Ceny określone w cenniku obowiązują od dnia 01.06.2012 roku.


§2.

 

Traci moc zarządzenie nr 257/2009 Burmistzra Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie cen za usługi pogrzebowe i cmentarne zmienione Zarządzeniem nr 8/11 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 257/2009 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie cen za usługi pogrzebowe i cmentarne.


§3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikawi Refratu Inwestycji i Funduszy Europejskich.


§4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 121/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.05.2012 10:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.05.2012 10:55 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)