Bernadeta Stasiak 25.06.2012 09:41

Zarządzenie nr 139/12

­

 

Zarządzenie Nr 139/12
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 21 czerwca 2012 roku
 


w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2012 rok.
  Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz.U.nr 142 z 2001 roku poz.1591- z późniejszymi zmianami/,art.74 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j.Dz.U z 2010 , nr 102,poz.651 z późniejszymi zmianami/ oraz wniosku strony z dnia 16.03.2012 roku zarządzam

 
§ 1


 Udziela  się 50 % bonifikaty od opłaty rocznej za 2012 rok ustalonej w kwocie 628 złotych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe  oznaczonej jako działka nr 344 o pow. 1006  m2 położonej w obrębie Zakrze Gmina Kudowa - Zdrój .

 

§ 2

 

 Opłata za użytkowanie wieczyste za 2012 rok wynosić będzie  314  złotych słownie (trzysta czternaście złotych).

 
§ 3

 
Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi gminy.

 
§ 4

 
Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem  podjęcia.

 
Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 139/12
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.06.2012 09:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.06.2012 09:41 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)