Bernadeta Stasiak 02.07.2013 10:02

Zarządzenie nr 119/13

­


Zarządzenie nr 119/13
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  
z dnia 10 czerwca  2013 roku

 
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 , art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 20134 roku, poz. 594), art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku  Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 3 ust. 4 uchwały nr XXVI/189/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżety gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok  zarządzam co  następuje:

 

§ 1

 

1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy  do kwoty  4.300.000,00 złotych  (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych)  z przeznaczeniem na
a) wyprzedzające finansowanie (prefinansowanie) zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej – 1.127.067,00 zł
b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 958.311,00 zł
c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych – 2.214.622,00 zł.
2. Spłata kredytu o którym mowa w ust. 1 następować będzie z dochodów własnych budżetu gminy  w latach 2014 – 2019 pochodzących z wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz z refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej.
3. Ustanawia się zabezpieczenie planowanego kredytu, o którym mowa ust. 1 w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowaną przez skarbnika gminy.

 
§ 2

 

 Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy  Kudowa-Zdrój.

 
§ 3

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 119/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2013 10:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.07.2013 10:02 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)