Bernadeta Stasiak 24.09.2013 07:34

Zarządzenie nr 214/13

­

 

Zarządzenie  Nr 214/13
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 16 września 2013 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z  tytułu opłat za lokal mieszkalny.

 

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 1) ppkt. b) w związku z § 6 ust. 1 uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zmienionej uchwałą nr LX/412/10 Rady  Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,     w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na rozłożenie na raty należności z tytułu rozliczenia zimnej wody za 2012 r. w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju, w wysokości 666,13 zł (słownie złotych: sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 13/100),  na 10 miesięcznych rat.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 214/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.09.2013 07:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.09.2013 07:34 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)