Bernadeta Stasiak 24.09.2013 08:56

Zarządzenie nr 191/13

­

 

Zarządzenie 191/13
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 30 sierpnia 2013 r.


w sprawie: założeń do projektu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2014 r.

 

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.594), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)   w związku z uchwałą nr III/7/10 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 23 grudnia 2010 roku  w trybu prac na projektem uchwały budżetowej zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Określa się założenia do projektu budżetu na 2014 rok:
   a)  wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto dla pracowników niebędących nauczycielami -  1,00 %. Wysokość środków na wynagrodzenia nauczycieli należy projektować w oparciu o ustawę z dnia 26.01.1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz.U  z 2006 roku nr 97, poz. 674 z póżń. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi przyjmując dla okresu styczeń-sierpień 2014 roku organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, a dla okresu wrzesień-grudzień 2014 roku przewidywaną przez Dyrektora organizację jednostki w roku szkolnym 2014/2015.
   b) podstawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników jednostek budżetowych z wyjątkiem nauczycieli – 1.160 zł  ( 37,5 % od kwoty 3.092 zł ) a dla rencistów i emerytów niebędących nauczycielami – 193 zł,
   c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli  - 2.900 zł (  110 % kwoty bazowej na 2013 rok  2.636 zł )
d)   odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytów i rent. Dla potrzeb sporządzenia wstępnej kalkulacji należy przyjąć kwotę 900 zł na osobę.
e)   narzuty na płace obliczane wg wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu
       społecznym
 f)  przyjęcia wskaźnika planowanej inflacji na poziomie 2,4 %.
    g) stypendia za wyniki w nauce w rozdziale 85415 w kwocie 20 zł na jednego ucznia w  szkołach podstawowych i 25 zł na jednego ucznia w szkołach gimnazjalnych.
     h) wskaźnik wzrostu stawek podatkowych w wysokości 0,9 %,

    
§ 2

 

W przypadku zmiany warunków makro i mikro ekonomicznych,  w tym między innymi wynikających z uchwalonych przez Sejm ustaw i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych, a także ogłoszonych przez Ministra Finansów wskaźników i innych danych mających zastosowanie w pracach nad przygotowaniem projektu budżetu gminy, założenia określone niniejszym zarządzeniem mogą być zmienione.

 

§ 3

 

Kierownicy gminnych jednostek budżetowych, instytucji kultury, kierownicy referatów Urzędu Miasta oraz samodzielni pracownicy  komórek organizacyjnych Urzędu Miasta opracowują i przedkładają Skarbnikowi Miasta w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy plany rzeczowe zadań oraz wstępne plany finansowe.


§ 4

 

Wstępne plany rzeczowo-finansowe, o których mowa w § 3, należy opracować z uwzględnieniem:
1. strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych,
2. Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
4. zmienionej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
5. programu oszczędnościowego,
6. stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego
7. prognozy wskaźnika inflacji w roku budżetowym
8. przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy, z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu w roku budżetowym
9. wniosków komisji Rady Miasta.

 

§ 5

 

W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy wnioski i uwagi do projektu budżetu mogą składać do Burmistrza Miasta radni, mieszkańcy, organizacje pozarządowe, jednostki pomocnicze gminy  itp.
Wnioski winny zawierać:
 - rodzaj przedsięwzięcia
 - uzasadnienie jego celowości
 - wysokość nakładów finansowych
 - źródła finansowania.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost


Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta) jednostki samorządu terytorialnego.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 191/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.09.2013 08:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.09.2013 08:56 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)