Bernadeta Stasiak 03.10.2013 12:21

Zarządzenie nr 242/13

­

 

Zarządzenie nr 242/13
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia  30 września  2013 roku

 

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 , art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 30 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 r, poz. 594) – Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju  zarządza co następuje:

 

§ 1.


Zmienia się załącznik nr 1  „Wieloletnia prognoza finansowa gminy Kudowa-Zdrój – przepływy pieniężne i kwota długu” do uchwały nr XXVI/188/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.


Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

 

 


Uzasadnienie: zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może dokonać zarząd  jednostki samorządu terytorialnego.
Wprowadzone zmiany w WPF obejmują:
zmiany w przepływów pieniężnych i kwoty długu
- wprowadzono zmiany dotyczące 2013 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów,  wydatków wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta nr 241/13 z dnia 30 września 2013 roku  i decyzji 3/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych z 30 września 2013 roku.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 242/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.10.2013 12:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.10.2013 12:21 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)