Bernadeta Stasiak 29.11.2013 08:08

Zarządzenie nr 294/13

­

 

Zarządzenie  Nr 294/13
Burmistrza Miasta  Kudowy-Zdroju
z dnia 28 listopada 2013 r.


w sprawie: wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój


Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.), w związku z Uchwałą nr  XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 29 listopada 2007 roku  w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego Nr 302, poz.4103), Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 9 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości położonej w Kudowie-Zdroju w obrębie Słone (AM-9), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 231/2 o łącznej powierzchni 173,5 m2, z przeznaczeniem na cele handlowe.

 

§ 2

 

Ustala się stawkę wywoławczą miesięcznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu określonego w § 1 w wysokości 310,00 zł + 23% VAT (słownie: trzysta dziesięć złotych 00/100) w okresie od 01 kwietnia do 31 października każdego roku dzierżawnego.
Przedmiotem licytacji będzie stawka czynszu za okres od 01 kwietnia do 31 października.
Stawka za okres od 01 listopada do 31 marca każdego roku dzierżawnego wynosić będzie 50 % stawki wylicytowanej w trakcie przetargu.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 294/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.11.2013 08:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.11.2013 08:08 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)