Bernadeta Stasiak 14.01.2014 13:28

Zarządzenie nr 336/13

­

 

Zarządzenie  Nr 336/2013
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 1 grudnia 2013 r.

               
 w sprawie:   umorzenia  należności z tytułu czynszu i opłat   za lokal   mieszkalny .


               Na podstawie § 5 pkt.1 ppkt.1 oraz § 8  uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zmienionej uchwałą nr LX/412/10 Rady  Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Wyrażam zgodę na umorzenie należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny   przy ul. Łąkowej w Kudowie – Zdroju w wysokości 6 949,74 zł (słownie złotych: sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć i 74/100 ).

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 336/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.01.2014 13:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.01.2014 13:28 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)