Bernadeta Stasiak 08.09.2015 12:06

Zarządzenie nr 190/15

­

Zarządzenie   190/15
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa –Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i uchwały nr LVIII/382/10 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia  zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa – Zdrój za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:
1)    informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa – Zdrój za I półrocze 2015 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2)    informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3)    informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r. stanowiącą załącznik  nr 3 do niniejszego zarządzenia,
celem przedstawienia Radzie Miejskiej w Kudowie – Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz
Piotr Maziarz

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 190/15
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.09.2015 12:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.09.2015 12:06 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)