Bernadeta Stasiak 30.12.2013 08:10

Zarządzenie nr 319/13

­

Zarządzenie Nr 319/13
Burmistrza Miasta Kudowa - Zdrój
z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok.

Na podstawie  art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn.zm.) oraz § 8 ust.1 uchwały nr XXVI/189/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2013 rok Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

                                                  
§ 1

 
1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów  – zwiększenie o 700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.    Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej.
4.    Zmienia się treść tabeli nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2013 rok” do uchwały nr XXVI/189/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2013 rok, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5.    Zmienia się treść tabeli nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji na 2013 rok” do uchwały nr XXVI/189/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2013 rok, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 
Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
                 1. dochody            33.198.289,78 zł      
                     w tym dochody majątkowe                        3.858.319,00 zł
                               dochody bieżące                                   29.339.970,78 zł
                 2. wydatki            36.431.600,78 zł     
                     w  tym wydatki majątkowe                     7.136.612,00 zł
                                wydatki bieżące                    29.294.988,78 zł
                 3. deficyt budżetu              3.233.311,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 319/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.12.2013 08:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.12.2013 08:10 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)