Administrator Systemu 24.03.2016 14:47

Zarządzenie Nr 59/16

­

Zarządzenie Nr 59/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 16 marca 2016 r.


w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej
za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2016 rok


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 4 pkt 9 i art. 74 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774
i 1777 oraz z 2016r., poz. 65), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

  1. Udziela się /.../[1] bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej za 2016 rok ustalonej w kwocie 67,35 złotych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe oznaczonej jako działka nr 549 o pow. 1369 m2 położonej w obrębie Słone gmina Kudowa – Zdrój w udziale  3335/10000  części.
  2. W związku z udzieloną bonifikatą, o której mowa w ust. 1 opłata za użytkowanie wieczyste za 2016 rok wynosi 33,67 złotych.

§ 2.

Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.

Burmistrz

                                                               Piotr Maziarz

 

                                                           Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami „Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.” /.../1  jako użytkownik wieczysty spełnia ustawowe wymogi otrzymania 50 % bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustalonej na 2016 rok.

 

[1] Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r., poz. 34) w związku z ochroną danych osobowych.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 59/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.03.2016 14:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.04.2016 09:52 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
24.03.2016 14:47 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)