Bernadeta Stasiak 01.12.2016 11:22

Uchwała nr XXVIII/165/16

­


UCHWAŁA Nr XXVIII/165/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 239) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Program Współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVIII/165/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.12.2016 11:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.12.2016 11:22 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)