Bernadeta Stasiak 02.01.2017 09:22

Uchwała nr XXIX/171/16

­

UCHWAŁA Nr XXIX/171/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 29 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę nr XVI/84/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół,  niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XVI/84/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół,  niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r., poz. 158), wprowadza się następujące zmiany:
1)    w § 2 ust. 2 – 7 otrzymują brzmienie:
„2.     Niepubliczne przedszkola, niebędące  przedszkolami specjalnymi, spełniające warunki określone w art. 90 ust.1b ustawy o systemie oświaty otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, wyliczonej zgodnie z art. 78 b ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
3.     Niepubliczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, które nie spełniają warunków określonych w art. 90 ust.1b ustawy o systemie oświaty otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości równej 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, wyliczonej zgodnie z art. 78 b ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
4.     Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego spełniająca warunki określone w art.90 ust.1c ustawy o systemie oświaty, otrzymuje dotację na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, wyliczonej zgodnie z art. 78 b ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
5.     Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego, która nie spełnia warunków określonych w art.90 ust.1 c ustawy o systemie oświaty, otrzymuje dotację na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, wyliczonej zgodnie z art. 78 b ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
6.     Dotacja na każdego ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do szkoły, przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1-5  jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego  w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kudowa-Zdrój.
7.     Niepubliczne przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego i szkoła podstawowa, która zgodnie z art.71b ust.2 ustawy o systemie oświaty prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niezależnie od podstawowej dotacji otrzymywanej na uczniów lub wychowanków tych jednostek - otrzymuje na każde dziecko objęte tym wspomaganiem dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kudowa-Zdrój.”
2)    w § 2 dodaje się ust. 8 – 9 w brzmieniu:
„8.     Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami  podstawowymi specjalnymi, które nie spełniają warunków określonych w art. 90 ust.1b ustawy o systemie oświaty otrzymują dotację na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego w wysokości równej 75 % podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, w najbliższej gminie prowadzącej szkołę podstawową , w której zorganizowano oddział przedszkolny, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego  oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kudowa-Zdrój.
9.     Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Kudowa-Zdrój”.
3)    w § 4 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9.     W sytuacji zmiany wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 78 b ust. 1 ustawy o systemie oświaty oraz podstawowej kwoty dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. art. 78 b ust. 2 ustawy o systemie oświaty , zmianie ulegają również stawki dotacji na jednego ucznia, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tych zmian.”
4)    załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
5)    załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIX/171/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.01.2017 09:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.01.2017 09:22 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)