Bernadeta Stasiak 14.11.2017 10:15

Zarządzenie nr 213/17

­

Zarządzenie nr 213/17
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia  8 listopada 2017 r.

w sprawie określenia podmiotu, formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 4 ust. 2 Uchwały Nr LVIII/385/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. Nr 208, poz. 3223), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co  następuje:

§ 1.

Przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest Projekt uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".

§ 2.

Konsultacje odbędą się w terminie od 08 do 17 listopada 2017 roku.

§ 3.

1.    Konsultacje w sprawie, o której mowa w § 1  zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej www.kudowa.pl.
2.    Formularz wyrażenia opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" zostanie opublikowany wraz z informacją o podejmowanych konsultacjach na stronie interentowej Gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miasta  w Kudowie-Zdroju.
3.    Wypełniony formularz opinii, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć w terminie określonym w § 2:
a)    osobiście w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 5 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, lub
b)    listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, lub,
c)    drogą elektroniczną (poczta elektroniczna) na adres e-mail: katarzyna.kubik@kudowa.pl
4.    Formularz wyrażenia opinii stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji i Ochrony Środowiska.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 213/17
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2017 10:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.11.2017 10:15 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)