Bernadeta Stasiak 24.11.2017 08:03

Zarządzenie nr 224/17

­

Zarządzenie Nr 224/17
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 21 listopada 2017 r.

 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki i kredytu długoterminowego
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz upoważnienia zawartego w § 3 ust. 4 uchwały budżetowej nr XXXIX/168/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa – Zdrój na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r., poz. 394), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Postanawia się zaciągnąć:
a)     kredyt długoterminowy  do kwoty 1.200.000,00 złotych  (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę Kudowa – Zdrój zobowiązań z tytułu kredytów.
b)    pożyczkę długoterminową do kwoty 1.202.200,00 złotych ( słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące dwieście złotych) z przeznaczeniem z przeznaczeniem na  wyprzedzające finansowanie (prefinansowanie) zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.
2.    Źródłem spłaty:
a)    kredytu, o którym mowa w ust. 1 pkt a będą dochody własne budżetu gminy Kudowa – Zdrój w 2026 roku pochodzące z wpływów z podatków i opłat lokalnych,
b)    pożyczki, o której mowa w ust. 1 pkt b będą środki pochodzące z refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku do kwoty 1.010.000,00 zł, oraz dochody własne budżetu gminy Kudowa – Zdrój w 2026 roku pochodzące z wpływów z podatków i opłat lokalnych do kwoty 192.200,00 zł.
3.    Zabezpieczeniem planowanego kredytu i pożyczki , o których mowa ust. 1 będą weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowaną przez Skarbnika Gminy.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi gminy Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

Burmistrz
Piotr Maziarz
 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 224/17
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.11.2017 08:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.11.2017 08:03 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)